Civilná ochrana

 


Poslaním civilnej ochrany je chrániť život, zdravie a majetok a utvárať podmienky na prežitie pri mimoriadnych udalostiach a počas vyhlásenej mimoriadnej situácie.

Civilná ochrana je v Slovenskej republike upravená Zákonom NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva a vykonávacími vyhláškami MV SR. Je to systém úloh a opatrení zameraných na ochranu života, zdravia a majetku, spočívajúcich najmä v analýze možného ohrozenia a v prijímaní opatrení na znižovanie rizík ohrozenia, ako aj určenie postupov a činnosti pri odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí.

Podľa Zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, právnické osoby a organizácie, ktoré svojou činnosťou neohrozujú život, zdravie alebo majetok svojich zamestnancov alebo iných osôb, sú povinní v primeranom rozsahu plniť tieto úlohy:

  • zriaďovať a udržiavať ochranné stavby a prostriedky varovania pre svojich zamestnancov a osoby prevzaté do starostlivosti,
  • skladovať, ošetrovať a zabezpečovať výdaj materiálu civilnej ochrany a prostriedkov individuálnej ochrany pre svojich zamestnancov a osoby prevzaté do starostlivosti,
  • poskytovať pri príprave na civilnú ochranu a pri mimoriadnych udalostiach orgánom štátnej správy alebo obciam vecné prostriedky, ktoré vlastnia alebo užívajú.

Vyššie uvedené úlohy plnia právnické osoby primerane podľa stupňa ohrozenia. Pre zabezpečenie plnenia úloh civilnej ochrany právnické osoby spracovávajú Plán ochrany obyvateľstva teda svojich zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti.

Splnenie úloh organizácie v oblasti civilnej ochrany obyvateľstva, predovšetkým pri vzniku mimoriadnych situácií, živelných  pohromách (povodne, zosuvy pôdy, zemetrasenia, následky víchrice, snehová kalamita), technologických a ekologických haváriách (požiare a výbuchy, únik nebezpečných látok, poškodenie vedení rozvodných sietí), katastrofách (veľké letecké, železničné, cestné nehody, porušenie vodohospodárskych diel), terorizmus, po vyhlásení  výnimočného stavu, núdzového stavu, mimoriadnej  situácie, vojnového stavu a vojny, predpokladá kvalitnú odbornú prípravu manažmentu organizácie.

Hlavným predpokladom plnenia úloh civilnej ochrany organizáciou, je kvalitne spracovaná dokumentácia, ktorá musí byť v súlade so všeobecne platnými právnymi normami SR a EÚ.

Ponúkame vypracovanie Civilnej ochrany. Poskytujeme odbornú metodickú pomoc, poradenstvo a konzultácie, analýzy a podporu pri vypracovaní a zavedení opatrení zahrnutých v dokumentácii do už existujúceho systému praxe.

Vykonávame odborné vyškolenie a preškolenie zamestnancov, ktorí vo Vašej spoločnosti prichádzajú do kontaktu s dokumentáciou civilnej ochrany a plnia úloh civilnej ochrany