Školenia bezpečnostných poradcov ADN

Organizujeme a vykonávame školenia bezpečnostných poradcov ADN na základe poverenia Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

Bezpečnostný poradca je odborne spôsobilá osoba, ktorá ma za úlohu dozerať na dodržiavanie predpisov na prepravu nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách, školiť zamestnancov a splniť ďalšie požiadavky predpisov.

Názov školenia a termíny Dátum skúšky Cena s DPH Správny poplatok
Základné školenie BP ADN (okrem triedy 1 a 7)
04.09.2017 – 08.09.2017 22.09.2017 540 € 165,50 €
09.10.2017 – 13.10.2017 20.10.2017
27.11.2017 – 01.12.2017 15.12.2017
Rozširovacie školenie BP ADN – trieda 1
07.09.2017 – 08.09.2017 22.09.2017 250 € 165,50 €
12.10.2017 – 13.10.2017 20.10.2017
30.11.2017 – 01.12.2017 15.12.2017
Rozširovacie školenie BP ADN – trieda 7 
07.09.2017 – 08.09.2017 22.09.2017 250 € 165,50 €
12.10.2017 – 13.10.2017 20.10.2017
30.11.2017 – 01.12.2017 15.12.2017
Obnovovacie školenie BP ADN
05.09.2017 – 08.09.2017 22.09.2017 400 € 165,50 €
10.10.2017 – 13.10.2017 20.10.2017
28.11.2017 – 01.12.2017 15.12.2017
Obnovovacie školenie – trieda 1
07.09.2017 – 08.09.2017 22.09.2017 160 € 165,50 €
12.10.2017 – 13.10.2017 20.10.2017
30.11.2017 – 01.12.2017 15.12.2017
Obnovovacie školenie – trieda 7 
07.09.2017 – 08.09.2017 22.09.2017 160 € 165,50 €
12.10.2017 – 13.10.2017 20.10.2017
30.11.2017 – 01.12.2017 15.12.2017

Správne poplatky sú splatné pri podaní žiadosti o vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti, resp. pri podaní žiadosti o vydanie osvedčenia odbornej spôsobilosti v zmysle § 8 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Viac informácií získate na stránkach Dopravného úradu.