Školenia ostatných osôb ADR

Osoby podieľajúce sa na preprave nebezpečných vecí ako sú baliči, plniči, skladníci, zamestnanci zasielateľských agentúr, administratívny pracovníci, ktorí vypisujú prepravnú dokumentáciu, dispečeri a pod. musia byť podľa kap. 1.3 a bodu 8.2.3 vyškolení bezpečnostným poradcom ADR. Takéto preškolenie postačuje aj vodičom prepravujúcim nebezpečné veci v režime podlimitnej prepravy podľa bodu 1.1.3.6 ADR a v obmedzených a vyňatých množstvách.

Dokážeme zabezpečiť školenie pre Vašich zamestnancov presne podľa potrieb a rozsahu činnosti akou sa zúčastňujú na preprave.

Cenník:
Názov školenia Dátum školenia Miesto školenia Cena
Školenie ostatných osôb podľa kap. 1.3. a odd. 8.2.3 ADR dohodou dohodou 50 €/osoba
Školenie vodičov podľa výnimiek dohodou dohodou 50 €/osoba