Podľa zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov je zamestnávateľ povinný zaistiť bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci využitím dostatočného počtu odborných pracovníkov (bezpečnostný technik, autorizovaný bezpečnostný technik, pracovná zdravotná služba, bezpečnostnotechnická služba).

Starostlivosť o zdravie a bezpečnosť osôb na pracovisku  je dnes  základným pilierom a zároveň neoddeliteľnou súčasťou každej organizácie. Identifikácia potencionálnych nebezpečenstiev a ohrození, posúdenie rizika, špecifikácia dôsledkov, návrhy na opatrenia, ich aplikácia a v konečnom dôsledku predchádzanie nežiadúcim udalostiam  je pre zamestnávateľov prioritou. Budovanie efektívneho systému riadenia BOZP je preto nevyhnutné pre vytvorenie bezpečného a zdravého pracovného prostredia, v ktorom majú zamestnanci majú pocit pohody a kde sa pracovné vzťahy môžu dobre rozvíjať. K základným prvkom riadenia BOZP patrí:

  • vypracovanie politiky BOZP, vrátane súvisiacej dokumentácie a jej pravidelná aktualizácia,
  • systematické dodržiavanie zásad BOZP,
  • pravidelné informovanie a oboznamovanie zamestnancov o legislatívnych zmenách, zmenách pracovných postupov, skoronehodách, výsledkoch šetrení pracovných úrazov a prijatých a zavedených nápravných opatreniach na všetkých stupňoch riadenia,
  • vzájomná interakcia zamestnancov a ich zapojenie do vyhodnocovacích procesov.

Legislatíva v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sa však dynamicky mení a vyvíja. Naša spoločnosť ponúka poradenské a konzultačné služby v oblasti BOZP pre bezpečnostných technikov, autorizovaných bezpečnostných technikov, pracovné zdravotné služby a bezpečnostnotechnické služby.