Bezpečnostnotechnická služba (BTS)

V zmysle ustanovení §21 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov je zamestnávateľ povinný zabezpečiť pre svojich zamestnancov bezpečnostnotechnickú službu.

BTS poskytuje zamestnávateľovi poradenské služby, plní úlohy pri zaisťovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOPZ) a ovplyvňuje postoje zamestnávateľa a zamestnancov k bezpečnosti na pracovisku.
BTS pri zaisťovaní BOZP u zamestnávateľa zabezpečuje:

  • vykonávanie opatrení so zreteľom na všetky okolnosti týkajúce sa práce a v súlade s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie BOZP,
  • zlepšovanie pracovných podmienok a ich prispôsobovanie zamestnancom, zohľadňovanie pritom meniacich sa skutočných a predvídateľných okolností a dosiahnutých vedeckých a technických poznatkov,
  • zisťovanie nebezpečenstiev a ohrození, posudzovanie rizík a vypracovanie písomného dokumentu o posúdení rizika pri všetkých činnostiach vykonávaných zamestnancami,
  • zabezpečovanie, aby pracoviská, komunikácie, pracovné prostriedky, materiály, pracovné postupy, výrobné postupy, usporiadanie pracovných miest a organizácia práce neohrozovali bezpečnosť a zdravie zamestnancov a na ten účel zabezpečovanie potrebnej údržby a opravy,
  • zabezpečovanie, aby chemické faktory, fyzikálne faktory, biologické faktory, faktory ovplyvňujúce psychickú pracovnú záťaž a sociálne faktory neohrozovali bezpečnosť a zdravie zamestnancov,
  • ďalšie povinnosti v zmysle ustanovení § 6 zákona č. 124/2006 Z. z. . o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý upravuje všeobecné povinnosti zamestnávateľa pri zaisťovaní BOZP.

Bezpečnostnotechnickú službu dodávateľským spôsobom možno vykonávať len na základe oprávnenia vydaného Národným inšpektorátom práce.

Po preukázaní splnenia všetkých legislatívnych podmienok, bolo našej spoločnosti v zmysle ustanovení §21 odsek 10 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydané oprávnenie na výkon tejto činnosti.

Zoznam všetkých vydaných a odobraných oprávnení vedie Národný inšpektorát práce.

lenka.brinarska@dekra.com

+421 (918) 366 649