Bezpečnostný poradca ADN

Povinnosť vymenovať bezpečnostného poradcu pre účastníkov prepravy nebezpečných vecí po vnútrozemských vodných cestách je uvedená v Európskej dohode o medzinárodnej vnútrozemskej preprave nebezpečných veci Dohode ADN odd. 1.8.3 a zákona NR SR č. 338/200 Z. z. o vnútrozemskej plavbe v znení neskorších predpisov v § 5.

Bezpečnostným poradcom ADN môže byť iba odborne spôsobilá osoba, ktorá má osvedčenie vydané MDVRR SR, nie je možné nahradiť ho bezpečnostným technikom.

Prepravovať možno len nebezpečné veci, ktorých prepravu povoľuje Dohoda ADN. Každý účastník prepravy nebezpečných vecí má následne povinnosť menovať bezpečnostného poradcu. Účastníkom prepravného procesu podľa ADN sa rozumie odosielateľ, dopravca a príjemca, pod ktorých spadajú baliaca, nakladajúca, plniaca ako aj vykladajúca organizácia.
Čo je úlohou bezpečnostného poradcu ADN?

  • Zastrešenie spoločnosti pozíciou bezpečnostného poradcu ADN podľa odd. 1.8.3 ADN.
  • Poskytovanie informačného a poradenského servisu.
  • Nastavenie vnútropodnikových postupov v súlade s  Dohodou ADN a národnou legislatívou.
  • Vypracovanie Výročnej správy podľa 1.8.3.3 ADN.
  • Vypracovanie Správ o mimoriadnych udalostiach počas prepravy nebezpečných vecí, kap. 1.8.5  ADN.
  • Kontrolná činnosť – fyzický výkon kontroly.