Čo je úlohou bezpečnostného poradcu RID?
  • Zastrešenie spoločnosti pozíciou bezpečnostného poradcu RID podľa odd. 1.8.3 Poriadku RID.
  • Poskytovanie informačného a poradenského servisu.
  • Nastavenie vnútropodnikových postupov v súlade s  Poriadkom RID a národnou legislatívou.
  • Vypracovanie Výročnej správy podľa 1.8.3.3 RID.
  • Vypracovanie Správ o mimoriadnych udalostiach počas prepravy nebezpečných vecí, kap. 1.8.5  RID.
  • Vypracovanie Bezpečnostného plánu podľa 1.10.3 RID.
  • Kontrolná činnosť – fyzický výkon kontroly.

Osoby zamestnané účastníkom prepravy podliehajúcim Poriadku RID, musia byť podľa kap. 1.4, vyškolené v oblasti požiadaviek, ktorými sa riadi preprava takýchto vecí a to v rozsahu primeranom miere zodpovednosti a povinnostiam. Spoločnosť DEKRA poskytuje v tejto oblasti školenie ostatných osôb. Sú to všetky osoby podieľajúce sa na preprave nebezpečných vecí (management, dispečeri, skladníci, osoby zúčastnené na plnení, stáčaní, balení, nakládke alebo vykládke a pod.).
Povinnosť vymenovať bezpečnostného poradcu pre účastníkov prepravy nebezpečných vecí po vnútrozemských vodných cestách je uvedená v Európskej dohode o medzinárodnej vnútrozemskej preprave nebezpečných veci Dohode ADN odd. 1.8.3 a zákona NR SR č. 338/200 Z. z. o vnútrozemskej plavbe v znení neskorších predpisov v § 5.
Prepravovať možno len nebezpečné veci, ktorých prepravu povoľuje Dohoda ADN. Každý účastník prepravy nebezpečných vecí má následne povinnosť menovať bezpečnostného poradcu. Účastníkom prepravného procesu podľa ADN sa rozumie odosielateľ, dopravca a príjemca, pod ktorých spadajú baliaca, nakladajúca, plniaca ako aj vykladajúca organizácia.