NAŠE SLUŽBY

Právne predpisy pre prepravu nebezpečných vecí vyžadujú vymenovanie odborne spôsobilých osôb. Odborne spôsobilá osoba - bezpečnostný poradca - má zodpovednosť za dodržiavanie predpisov a udržiavanie úrovne bezpečnosti pri preprave nebezpečných vecí. Poskytujeme odborné služby v oblasti prepráv nebezpečných látok a tovarov pre dopravcov, výrobcov, distribútorov, výrobné podniky, odpadové spoločnosti. Poskytujeme outsourcing pozície bezpečnostného poradcu pre všetky druhy dopráv, vykonávame konzultácie a poradenstvo.

ADR

Bezpečnostný poradca ADR pre cestnú prepravu nebezpečných vecí.

IATA DGR

Zabezpečujeme pozíciu odborne spôsobilej osoby kat. 3 pre prepravu nebezpečných tovarov v súlade s ICAO TI a IATA DGR.

RID

Poskytujeme služby bezpečnostného poradcu pre železničnú prepravu nebezpečných tovarov v súlade s poriadkom RID.

ADN

Zabezpečujeme pozíciu bezpečnostného poradcu ADN pre dopravcov a odosielateľov nebezpečných vecí po vnútrozemských vodných cestách v súlade s dohodou ADN.

IMDG Code

Poskytujeme služby súvisiace s odosielaním nebezpečných látok a tovarov po mori v súlade s IMDG Code.

Radiačná ochrana

Poskytujeme služby odborne spôsobilej osoby na prepravu rádioaktívneho materiálu.

https://dekra-safety.sk/odborne-sposobila-osoba-ram/

DEKRA kvalifikácia a poradenstvo s.r.o.

Kontaktujte nás