Bezpečnostný poradca

Medzinárodné právne predpisy pre jednotlivé druhy dopravy, cestnú, železničnú, vnútrozemskú vodnú, námornú a leteckú, má svoju medzinárodnú právnu úpravu, z ktorej vyplývajú povinnosti o odborne spôsobilých osobách. Odborne spôsobilá osoba - bezpečnostný poradca - má zodpovednosť za dodržiavanie predpisov a udržiavanie úrovne bezpečnosti pri preprave nebezpečných vecí.

Bezpečnostný poradca na prepravu nebezpečných vecí cestnou dopravou – ADR

Bezpečnostný poradca na prepravu nebezpečných vecí železničnou dopravou – RID

Bezpečnostný poradca na prepravu vnútrozemskou vodnou dopravou – ADN.

Poradca na prepravu nebezpečného tovaru leteckou prepravou – IATA DGR

Poradca na prepravu nebezpečného tovaru námornou dopravou – IMDG Code