Bezpečnostný poradca

Každý druh dopravy - cestná, železničná, vnútrozemská vodná, námorná, alebo letecká - má svoju medzinárodnú právnu úpravu, z ktorej vyplývajú povinnosti o odborne spôsobilých osobách. 

Bezpečnostný poradca na prepravu nebezpečných vecí cestnou dopravou – ADR

Bezpečnostný poradca na prepravu nebezpečných vecí železničnou dopravou – RID

Bezpečnostný poradca na prepravu vnútrozemskou vodnou dopravou – ADN.

Poradca na prepravu nebezpečného tovaru leteckou prepravou – IATA DGR

Poradca na prepravu nebezpečného tovaru námornou dopravou – IMDG Code