Preprava nebezpečných vecí po mori sa riadi medzinárodným predpisom IMDG Code (Medzinárodný námorný kódex o preprave nebezpečného tovaru v kusových zásielkach alebo nákladných dopravných jednotkách), ktorý je siedmou kapitolou predpisu SOLAS (Medzinárodný dohovor o bezpečnosti života na mori). Naši odborníci zastrešujú aj služby v oblasti poradenstva pri preprave nebezpečného tovaru námornou dopravou. Naše služby sú zamerané predovšetkým na školenie pobrežného personálu podľa odd. 1.3  IMDG Code. Pre našich klientov okrem školení zabezpečujeme aj nasledujúce služby:

  • klasifikácia nebezpečných vecí a tovaru podľa IMDG Code,
  • návrh postupov balenia nebezpečných vecí a tovaru podľa IMDG Code,
  • označovanie kusových zásielok bezpečnostnými značkami a údajmi v súlade s IMDG Code,
  • vypracovanie postupov nakládky a uloženia nebezpečných vecí a nebezpečného tovaru v kontajneroch podľa IMDG Code a CTU,
  • príprava prepravných dokladov podľa IMDG Code (IMO Dangerous deklaration, Osvedčenie o ložení kontajnera).