Chemická legislatíva je oblasť, ktorá sa stále vyvíja a mení. V rámci posledných zmien skončilo dňa 1.6.2015 prechodné obdobie a všetky karty bezpečnostných údajov musia byť aktualizované a musí sa v nich uviesť klasifikácia látok a zmesí podľa ustanovení nariadenia CLP. Látky sa musia  klasifikovať len podľa ustanovení nariadenia CLP a zmesi sa musia  klasifikovať, označovať a baliť iba podľa ustanovení nariadenia CLP. Zmesi už klasifikované, označené, zabalené podľa ustanovení smernice o nebezpečných prípravkoch a uvedené na trh (t. j. vyskladnené) do 1. júna 2015 sa musia iba znovu označiť a znovu zabaliť do 1. júna 2017.

Zabezpečujeme:

  • komplexnú službu týkajúcu sa chemickej legislatívy,
  • vypracovanie a revízie kariet bezpečnostných údajov v zmysle REACH a CLP,
  • expozičné scenáre a
  • vypracovanie kariet bezpečnostných údajov a expozičných scenárov z cudzojazyčných podkladov.

Kontaktujte nás na 0918 792 470 alebo emailom.