Kontakty

Centrum nebezpečných vecí a prepravy

 

Michal Cingel
riaditeľ Centra nebezpečných vecí a prepravy

bezpečnostný poradca ADR/RID/ADN/IATA DGR
tréningový špecialista


cingel@dekra.sk
00421 918 792 470
Simona Duchajová
tréningový špecialista


bezpečnostný poradca ADR/RID/ADN
odborne spôsobilá osoba na úseku civilnej ochrany

duchajova@dekra.sk
00421 948 082 909
Slavomíra Pachová
tréningový špecialista


bezpečnostný poradca ADR/RID/ADN
špecialista PZPH
a KBÚ

pachova@dekra.sk
00421 948 594 363
Lenka Briňarská
tréningový špecialista


bezpečnostný poradca ADR/ADN
technik BOZP


brinarska@dekra.sk
00421 918 366 649