Centrum nebezpečných vecí a prepravy

 

Michal Cingel
riaditeľ DEKRA SAFETY


bezpečnostný poradca ADR/RID/ADN/IATA DGR
tréningový špecialista

cingel@dekra.sk
00421 918 792 470
Simona Duchajová
špecialista prepravy nebezpečných vecí

bezpečnostný poradca ADR/RID/ADN
odborne spôsobilá osoba na úseku civilnej ochrany

duchajova@dekra.sk
00421 948 082 909
Lenka Briňarská
špecialista prepravy nebezpečných vecí

bezpečnostný poradca ADR/ADN
technik BOZP


brinarska@dekra.sk
00421 918 366 649