CIVILNÁ OCHRANA

Právnické osoby majú voči svojim zamestnancom a osobám prevzatým do starostlivosti zákonnú povinnosť vytvárať podmienky na zabezpečenia ochrany života a zdravia v prípade vzniku mimoriadnych udalostí. Odborný prístup, kvalitne spracovaná dokumentácia a vyškolení zodpovední pracovníci sú základom vytvorenia vhodných podmienok v spoločnosti a tiež splnenia legislatívnych povinností spoločnosti. 

LIKVIDÁCIA NEBEZPEČNÝCH LÁTOK

V spolupráci s SOS Team Slovakia, členom IZS, zabezpečujeme bezpečnú likvidáciu únikov nebezpečných vecí pri dopravných nehodách a likvidáciu únikov nebezpečných vecí v skladoch alebo výrobných prevádzkach.

KARTY BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Poskytujeme poradenstvo a služby spojené s tvorbou a aktualizáciou kariet bezpečnostných údajov. Zabezpečujeme preklady kariet z viacerých jazykov a pravidelné revízie.

PZPH

Podnikom – ohrozovateľom, poskytujeme služby v oblasti prevencie závažných priemyselných havárií.

BOZP

Poskytujeme poradenstvo a služby spojené bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci. 

Odborne spôsobilá osoba na prepravu RAM

Poskytujeme služby odborne spôsobilej osoby na prepravu rádioaktívneho materiálu v súlade so Zákonom NR SR č. 87/2018 Z.z. o radiačnej ochrane.