Dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí – ADR je predpis, ktorý sa mení v pravidelných dvojročných cykloch.

Dňa 01.01.2021 nadobudlo účinnosť aktualizované znenie Dohody ADR 2021, ktorého aplikácia bude po 30.06.2021 záväzná.

Informácie o zmenách sú dostupné formou ONLINE školenia o zmenách v dohode ADR 2021.

Najdôležitejšie zmeny sa týkajú predovšetkým:

  • zatrieďovacích kritérií pri preprave nebezpečných odpadov,
  • doplnenia zoznamu nebezpečných vecí o nové identifikačné čísla UN (nové identifikačné číslo UN pre prepravu infekčných látok),
  • zaradenie novej skupiny povrchovo kontaminovaných predmetov pri preprave rádioaktívneho materiálu triedy 7,
  • nový vzor osvedčenia o schválení vozidla na prepravu určitých nebezpečných vecí,…

a ďalšie.

 Dátum školeniaMiesto školeniaCena bez DPHCena s DPH
online školenie o zmenách bez výtlačku dohody ADR 2021 dohodouonline91,67110,- /osoba
online školenie o zmenách s výtlačkom dohody ADR 2021 dohodouonline130,-156,- /osoba

Prihlásiť sa môžete na ktorýkoľvek z uvedených termínov na tel. čísle 0918 366 649 alebo emailom na lenka.brinarska@dekra.com.