Spoločnosť DEKRA kvalifikácia a poradenstvo s.r.o. prostredníctvom odborne spôsobilej osoby, ktorá je držiteľom platného osvedčenia zabezpečuje výkon činnosti na úseku požiarnej ochrany a dohlaď nad dodržiavaním požiadaviek špecifikovaných Zákonom č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi.

Náš technik požiarnej ochrany vrámci svojej kompetencie zabezpečí:

  • výkon školení o ochrane pred požiarmi,
  • vypracovanie, vedenie a udržiavanie dokumentácie ochrany pred požiarmi,
  • špecifikáciu požiadaviek na protipožiarnu bezpečnosť pri užívaní stavby a pri zmene užívania stavby,
  • organizovanie a vyhodnocovanie cvičných požiarnych poplachov,
  • prípravu členov protipožiarných hliadok,
  • vykonávanie preventívnych protipožiarných hliadok,  
  • určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru.

V prípade bližšieho záujmu nás kontaktujte na +421 918 366 649 alebo lenka.brinarska@dekra.com