Služby špecialistu na prevenciu závažných priemyselných havárií ponúkame na základe udelenej autorizácie a osvedčenia o odbornej spôsobilosti MŽP SR.

Naše služby zahŕňajú najmä:
V oblasti prevencie závažných priemyselných havárií ponúkame služby autorizovaného špecialistu na prevenciu závažných priemyselných havárií (PZPH). Povinnosť mať menovaného špecialistu PZPH vyplýva zo zákona NR SR č. 128/2015 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárii, v ktorom je implementovaná smernica – nazývaná SEVESO III.

 • Zmluvné poskytovanie služby odborne spôsobilej osoby podľa požiadaviek zákona.
 • Zaradenie podniku a vypracovanie Oznámenia o jeho zaradení, vypracovanie dokumentácie požadovanej zákonom pre podnik zaradený do kategórie A alebo kategórie B, a to:
  • Hodnotenie rizika.
  • Program prevencie ZPH.
  • Havarijný plán.
  • Podklady na vypracovanie plánu ochrany obyvateľstva.
  • Informovanie verejnosti.
  • Bezpečnostný riadiaci systém.
  • Bezpečnostná správa.
 • Konzultačná a poradenská činnosť v oblasti PZPH.
 • Školenie zamestnancov a vzdelávacia činnosti v oblasti prevencie ZPH.
 • Aktualizácia dokumentácie pri zmene množstiev, alebo po uplynutí doby stanovenej zákonom.
 • Súčinnosť pri plánovaných koordinovaných kontrolách.

Kontaktujte nás na telefónnom čísle +421 918 366 649 alebo lenka.brinarska@dekra.com