ŠKOLENIA VODIČOV ADR

Vykonávame školenia pre vodičov, ktorí prepravujú nebezpečné veci v obaloch, v cisternách alebo vo voľne loženom stave, vrátane výbušných látok a rádioaktívneho materiálu. Pravidelne organizujeme školenia v Košiciach a vo Zvolene, Detve alebo v Lučenci. 

ŠKOLENIA BEZPEČNOSTÝCH PORADCOV ADR

Odborne spôsobilú osobu – bezpečnostného poradcu ADR – musí vymenovať každý podnik, ktorý sa zúčastňuje na preprave nebezpečných vecí cestnou dopravou. Školenia bezpečnostných poradcov ADR vykonávame v Bratislave a v Košiciach na základe poverenia MDV SR.

OSOBY ZÚČASTNENÉ NA PREPRAVE

Dispečeri, skladníci, baliči a iné osoby, ktoré sa zúčastňujú na preprave nebezpečných vecí balením, plnením, označovaním, zhotovovaním prepravnej dokumentácie a taktiež vodiči podlimitnej prepravy podľa ADR musia byť vyškolení bezpečnostným poradcom ADR.