Školenia ADR


Vodiči, ktorí prepravujú nebezpečné veci musia byť držiteľmi ADR osvedčenia o školení vodičov. Osvedčenie vydáva MDV SR na základe úspešného vykonania skúšky, ktorému predchádza školenie v poverenej organizácii.


Bezpečnostný poradca je osoba, ktorú musí vymenovať každý podnik, ktorý sa zúčastňuje na preprave nebezpečných vecí. Bezpečnostný poradca je osoba, ktorá je vyškolená v poverenej organizácii a na základe úspešne vykonanej skúšky mu MDV SR vydalo osvedčenie bezpečnostného poradcu ADR.

 


Osoby, ktoré sa zúčastňujú na preprave nebezpečných vecí balením, plnením, nakládkou, vykládkou, odosielaním, alebo sú dispečermi, prijímajú objednávky na prepravu a pod. musia byť vyškolení bezpečnostným poradcom ADR v rámci rozsahu svojich povinností. Ako bezpečnostní poradcovia dokážeme Vašich zamestnancov vyškoliť podľa rozsahu ich činnosti.