Organizujeme a vykonávame školenia bezpečnostných poradcov ADN na základe poverenia Ministerstva dopravy Slovenskej republiky. Bezpečnostný poradca je odborne spôsobilá osoba, ktorá ma za úlohu dozerať na dodržiavanie predpisov na prepravu nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách, školiť zamestnancov a splniť ďalšie požiadavky predpisov.

Názov školenia a termíny Dátum skúšky Cena s DPH Správny poplatok
Základné školenie BP ADN (okrem triedy 1 a 7)
  540 € 165,50 €
   
Rozširovacie školenie BP ADN – trieda 1
  250 € 165,50 €
   
Rozširovacie školenie BP ADN – trieda 7 
  250 € 165,50 €
   
Obnovovacie školenie BP ADN
  400 € 165,50 €
   
Obnovovacie školenie – trieda 1
  160 € 165,50 €
   
Obnovovacie školenie – trieda 7 
  160 € 165,50 €
   

Účasť na skúške je podmienená podaním prihlášky na Dopravný úrad, Divíziu vnútrozemskej plavby a úhradou správneho poplatku. Žiadosť musí byť podaná na Dopravný úrad minimálne 4 týždne pred vyhláseným termínom skúšky. Správne poplatky sú splatné pri podaní žiadosti o vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti, resp. pri podaní žiadosti o vydanie osvedčenia odbornej spôsobilosti v zmysle § 8 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Viac informácií získate na stránkach Dopravného úradu.