Organizujeme a vykonávame školenia bezpečnostných poradcov ADN na základe poverenia Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky. Bezpečnostný poradca je odborne spôsobilá osoba, ktorá ma za úlohu dozerať na dodržiavanie predpisov na prepravu nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách, školiť zamestnancov a splniť ďalšie požiadavky predpisov.

Názov školenia a termíny Dátum skúšky Cena s DPH Správny poplatok
Základné školenie BP ADN (okrem triedy 1 a 7)
09.04.2018 – 13.04.2018  20.04.2018 540 € 165,50 €
04.06.2018 – 08.06.2018 22.06.2018
Rozširovacie školenie BP ADN – trieda 1
12.04.2018 – 13.04.2018 20.04.2018 250 € 165,50 €
07.06.2018 – 08.06.2018 22.06.2018
Rozširovacie školenie BP ADN – trieda 7 
12.04.2018 – 13.04.2018 20.04.2018 250 € 165,50 €
07.06.2018 – 08.06.2018 22.06.2018
Obnovovacie školenie BP ADN
10.04.2018 – 13.04.2018 20.04.2018 400 € 165,50 €
05.06.2018 – 08.06.2018 22.06.2018
Obnovovacie školenie – trieda 1
12.04.2018 – 13.04.2018 20.04.2018 160 € 165,50 €
07.06.2018 – 08.06.2018 22.06.2018
Obnovovacie školenie – trieda 7 
12.04.2018 – 13.04.2018 20.04.2018 160 € 165,50 €
07.06.2018 – 08.06.2018 22.06.2018

Účasť na skúške je podmienená podaním prihlášky na Dopravný úrad, Divíziu vnútrozemskej plavby a úhradou správneho poplatku. Žiadosť musí byť podaná na Dopravný úrad minimálne 4 týždne pred vyhláseným termínom skúšky. Správne poplatky sú splatné pri podaní žiadosti o vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti, resp. pri podaní žiadosti o vydanie osvedčenia odbornej spôsobilosti v zmysle § 8 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Viac informácií získate na stránkach Dopravného úradu.