Dokážeme zabezpečiť školenie pre Vašich zamestnancov presne podľa potrieb a rozsahu činnosti akou sa zúčastňujú na preprave.

Osoby, zamestnané účastníkmi prepravy podľa kap. 1.4 ADN, ktorých povinnosti sa týkajú prepravy nebezpečných vecí, musia byť podľa kap. 1.3, vyškolené v oblasti požiadaviek, ktorými sa riadi preprava takýchto vecí a to v rozsahu primeranom miere zodpovednosti a povinnostiam.

Osoby podieľajúce sa na preprave nebezpečných vecí ako sú baliči, plniči, skladníci, zamestnanci zasielateľských agentúr, administratívny pracovníci, ktorí vypisujú prepravnú dokumentáciu, dispečeri a pod. musia byť podľa kap. 1.3 a bodu 8.2.3 vyškolení bezpečnostným poradcom ADN.

V prípade otázok nás kontaktujte.