Osoby,  zamestnávané účastníkmi prepravy vymenovanými v kapitole 1.4, ktorých povinnosti zahŕňajú prepravu nebezpečného tovaru, musia byť školení o požiadavkách na prepravu nebezpečného tovaru, ktoré pre nich vyplývajú vzhľadom na ich zodpovednosť a povinnosti. Zamestnanci musia byť vyškolení v súlade s oddielom 1.3.2 predtým, než prevezmú zodpovednosť a funkcie.

Dokážeme zabezpečiť školenie pre Vašich zamestnancov presne podľa potrieb a rozsahu činnosti akou sa zúčastňujú na preprave.

Školenie špecifické pre pracovné zaradenie

Personál musí byť školený primerane jeho povinnostiam a zodpovednosti pokiaľ ide o požiadavky týkajúce sa prepravy nebezpečného tovaru.

Personál pre železničnú dopravu je rozdelený nasledovne:

  • Základné školenie pre všetkých zamestnancov;
  • Odborné školenie pre prevádzkových zamestnancov:
    • Prevádzkoví zamestnanci, ktorí sa priamo zúčastňujú na preprave nebezpečného tovaru;
    • Zamestnanci zodpovední za technickú kontrolu vozňov použitých na prepravu nebezpečného tovaru;
    • Zamestnanci zodpovední za riadenie železničnej prevádzky a posunu a zamestnanci manažmentu prevádzkovateľa železničnej infraštruktúry.

Kontaktujte nás!