SOCIÁLNA LEGISLATÍVA

Osnova školenia:

 • platná legislatíva – Nariadenie EP a R č. 561/2006, Dohoda AETR, vnútroštátne predpisy,
 • porovnanie a platnosť 561/2006 a AETR,
 • nepretržitý čas vedenia vozidla a prestávky,
 • denný, týždenný, dvojtýždňový čas vedenia vozidla,
 • denná, skrátená, delená, týždenná doba odpočinku,
 • formulár dokladovania dovolenky a práceneschopnosti vodiča,
 • tachograf – analógový, digitálny,
 • digitálny tachograf – teoretické zoznámenie,
 • kontroly dodržiavanie režimu práce vodičov a používania záznamových zariadení v doprave,
  • rozdelenie porušenia režimu práce na menej závažné, závažné a najzávažnejšie,
  • systém kontroly a praktické skúsenosti z kontrol v SR,
  • kontroly v zahraničí,
 • diskusia.

Forma školenia: Školenie pozostáva z teoretického výkladu lektora a diskusie s poslucháčmi.

Účelom tohto školenia je informovať dispečerov a vedúcich pracovníkov o spôsoboch používania digitálnych tachografov, prenose údajov a ich archivácii, ale predovšetkým aj o novinkách, ktoré v tejto oblasti nastali.

Pre viac informácií nás kontaktujte. 

Digitálny tachograf je nevyhnutný na dodržiavanie času jazdy a prestávok profesionálnych vodičov nákladnej a autobusovej dopravy, na zlepšenie bezpečnosti cestnej premávky.