Školenia vodičov ADR

Vodiči, ktorí prepravujú nebezpečné veci musia byť držiteľmi osvedčenia vodiča ADR. Osvedčenie vodič získa po absolvovaní školenia a úspešnom zložení škúšky.

Čítať viac

Školenia bezpečnostných poradcov ADR

Bezpečnostný poradca ADR je osoba, ktorá má vykonávať dohľad nad dodržiavaním požiadaviek na prepravu nebezpečných vecí cestnou dopravou

Čítať viac

Školenia osôb zúčastnených na preprave

Osoby zúčastnené na preprave musia byť preškolené vzhľadom na vykonávané činnosti v súvislosti s prepravou nebezpečných vecí.

Čítať viac

Školenia odborníkov na plavidle ADN

Na plavidlách, ktoré prepravujú nebezpečné veci musí byť veliteľ plavidla, alebo osoba zodpovedná za vykládku a nakládku tovaru, držiteľom osvedčenia odborníka na plavidle.

Čítať viac

Školenia bezpečnostných poradcov ADN

Bezpečnostný poradca ADN vykonáva dohľad nad dodržiavaním právnych predpisov v súvislosti s prepravou nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách.

Čítať viac

Školenia osôb zúčastnených na preprave

Osoby zúčastnené na preprave nebezpečných vecí po vnútrozemských vodných cestách, ako sú posádky plavidiel, personál nakládky a vykládky, baliči, plniči a pod.

Čítať viac

Externý bezpečnostný poradca

Spoločnosti, ktoré sa na preprave nebezpečných vecí podieľajú odosielaním, prijímaním, nakládkou, vykládkou, plnením, balením a pod. musia vymenovať minimálne jedného bezpečnostného poradcu. Úlohou bezpečnostného poradcu je nastaviť procesy, vyškoliť zamestnancov, vypracovať požadovanú dokumentáciu pre spoločnosť a dohliadať na plnenie legislatívy, ktorá upravuje prepravu nebezpečných vecí.

Čítať viac

PZPH

Poradenstvo a služby autorizovaného špecialistu v oblasti prevencie závažných priemyselných havárií.

Čítať viac

KBÚ

Spracovanie a aktualizácia kariet bezpečnostných údajov podľa aktuálne platnej národnej aj medzinárodnej legislatívy.

Čítať viac

Civilná ochrana

Spracovanie plánov a vykonávanie nácvikov a cvičení pre podniky a verejnú správu, koordinácia činností, školenia.

Čítať viac