Preprava rádioaktívneho materiálu (RAM) je na území Slovenskej republiky upravená ustanoveniami medzinárodných dohôd ako sú ADR, ADN a RID alebo predpisov IATA DGR/ICAO TI a IMDG Code. Okrem uvedených predpisov preprava RAM podlieha aj požiadavkám uvedeným v Zákone NR SR č. 87/2018 o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon č. 87/2018 Z. z.) a podľa § 28 spomínaného zákona je preprava RAM považovaná za činnosť vedúcu k ožiareniu na ktorej vykonávanie j potrebné povolenie MDV SR.

PREČO JE ODBORNÝ ZÁSTUPCA DÔLEŽITÝ?

Odborný zástupca je odborne spôsobilá osoba, ktorá ma za úlohu dozerať na dodržiavanie predpisov na prepravu RAM a v organizácii nastaviť a uľahčovať procesy spojené s prepravou nebezpečných vecí. Konkrétne úlohy ukladá bezpečnostnému poradcovi predpis – dohoda ADR.

PREČO A KTO MUSÍ MAŤ ODBORNÉHO ZÁSTUPCU?

Žiadateľ o vydanie povolenia na prepravu RAM alebo držiteľ povolenia musia mať určeného odborného zástupcu, ktorý je držiteľom platného osvedčenia o odbornej spôsobilosti na prepravu RAM. Táto povinnosť vyplýva organizáciám na základe § 30 zákona č. 87/2018 Z.z.

ČO POSKYTUJEME AKO ODBORNÝ ZÁSTUPCA?
  • Zabezpečenie odborného zástupcu pre prepravu podľa §42 .
  • Prispôsobenie prevádzkovej dokumentácie k povoleniu na prepravu vydaného podľa zákona č. 355/2007 Z. z..
  • Aktualizácie ďalšej prevádzkovej dokumentácie.
  • Sledovanie plnenia povinností držiteľa povolenia pri zabezpečovaní požiadaviek na bezpečnú prepravu RAM.
  • Hodnotenie plnenia povinností držiteľa povolenia pri zabezpečovaní požiadaviek na bezpečnú prepravu RAM.
  • Nastavenie vnútropodnikových postupov súvisiacich s prepravou RAM v súlade so zákonom 87/2018 Z. z.
  • Vyškolenie zamestnancov podieľajúcich sa na preprave RAM.
  • Vypracovanie Výročnej správy.
  • Vyšetrovanie radiačnej udalosti, radiačnej nehody alebo radiačnej havárie.
  • Kontrolná činnosť – fyzický výkon kontroly (podľa dohody, min. 2x ročne).

Radi Vám poskytneme ďalšie informácie! Neváhajte nás kontaktovať.