Vašich zamestnancov preškolíme v oblasti prepravy nebezpečných vecí presne podľa potrieb a rozsahu činnosti akou sa zúčastňujú na preprave.

Osoby podieľajúce sa na preprave nebezpečných vecí ako sú baliči, plniči, skladníci, zamestnanci zasielateľských agentúr, administratívny pracovníci, ktorí vypisujú prepravnú dokumentáciu, dispečeri a pod. musia byť podľa kap. 1.3 a bodu 8.2.3 vyškolení bezpečnostným poradcom ADR.

Preškolenie bezpečnostným poradcom ADR postačuje aj vodičom, ktorí prepravujú nebezpečné veci podľa výnimiek:

  • v režime podlimitnej prepravy podľa bodu 1.1.3.6 ADR,
  • obmedzených množstvá (spreje, farby a iné látky balené v obaloch pre spotrebiteľa),
  • vyňaté množstvá,
  • servisné vozidlá (napríklad benzín, nafta, farby, riedidlá, zváračské súpravy - na použitie pri výkone činnosti).
Cenník:
Názov školenia Dátum školenia Miesto školenia Cena
Školenie ostatných osôb podľa kap. 1.3. a odd. 8.2.3 ADR počas termínu školenia vodičov ADR alebo dohodou v mieste školenia vodičov ADR alebo dohodou 75 €/osoba
Školenie vodičov prepravujúcich NV podľa výnimiek počas termínu školenia vodičov ADR alebo dohodou v mieste školenia vodičov ADR alebo dohodou 75 €/osoba

Školenie je potrebné pravidelne opakovať, vždy pri zmene legislatívy. Dohoda ADR je aktualizovaná vždy k 1. januáru nepárneho roka. Preškoliť zamestnancov je potrebné do konca prechodného obdobia, a to do 30. júna roka v ktorom došlo k aktualizácii predpisu.