Vašich zamestnancov preškolíme v oblasti prepravy nebezpečných vecí presne podľa potrieb a rozsahu činnosti akou sa zúčastňujú na preprave.

Osoby, ktorých povinnosti sa týkajú prepravy nebezpečných vecí (baliči, plniči, skladníci, zamestnanci zasielateľských agentúr, dispečeri, administratívny pracovníci, ktorí pripravujú sprievodnú dokumentáciu a pod.) musia byť oboznámené s požiadavkami dohody ADR a ostatnými predpismi, ktoré sa ich týkajú, v rozsahu primeranom ich zodpovednosti a povinnostiam.

Školenia sú pripravované na mieru a prispôsobované požiadavkám zákazníka s prihliadnutím na najčastejšie prepravované nebezpečné veci a činnosti, ktoré zamestnanci vykonávajú.

Záznamy o absolvovaní týchto školení je každá dotknutá organizácia povinná uchovávať a na požiadanie predložiť orgánu dozoru.

Termíny a cena školení:

Dátum školenia Miesto školenia Cena bez DPH Cena s DPH
Školenie osôb zúčastnených na preprave (dispečer, vedúci dopravy,...) dohodou Košice, Zvolen 70 € 84 €/osoba
Online školenie osôb zúčastnených na preprave (dispečer, vedúci dopravy,...) dohodou online 70 € 84 €/osoba
Školenie vodičov prepravujúcich NV podľa výnimiek dohodou Košice, Zvolen 70 € 84 €/osoba
Online školenie vodičov prepravujúcich NV podľa výnimiek dohodou online 70 € 84 €/osoba

Školenie je potrebné pravidelne opakovať, vždy pri zmene legislatívy. Dohoda ADR je aktualizovaná vždy k 1. januáru nepárneho roka. Preškoliť zamestnancov je potrebné do konca prechodného obdobia, a to do 30. júna roka v ktorom došlo k aktualizácii predpisu.

V prípade záujmu o školenie vodičov podlimitnej prepravy alebo osôb zúčastnených na preprave nás kontaktujte na čísle 0940 999 105, alebo emailom na dominik.stajsko@dekra.com