V súvislosti s testovaním na nový typ koronavírusu COVID-19 (SARS-CoV-2) vzniká odpad, ktorý je v zmysle Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov klasifikovaný ako nebezpečný odpad.

Preprava nebezpečných odpadov v zmysle Zákona NR SR č. 79/2015 Z.z. o odpadoch, § 26, vyžaduje dodržanie predpisov upravujúcich prepravu nebezpečných vecí.

Informácie o podmienkach, ktoré je pri preprave nebezpečných odpadov z testovania na COVID-19 potrebné dodržať sú dostupné formou ONLINE školenia o preprave odpadu z testovania COVID-19.

Na školení sa dozviete aké sú požiadavky Dohody ADR na:

  • klasifikáciu tohto druhu odpadu,
  • balenie a označenie obalov,
  • sprievodnú dokumentáciu,
  • vybavenie dopravných jednotiek povinnou výbavou,
  • označenie dopravných jednotiek,
  • požiadavky pre prepravu vo voľne loženom stave.
Dátum školenia Miesto školenia Cena bez DPH Cena s DPH
Online školenie o preprave odpadu z testovania COVID-19 dohodou online 90,- 108,- /osoba

Prihlásiť sa môžete na tel. čísle 0940 999 105, alebo emailom na dominik.stajsko@dekra.com