V oblasti odpadového hospodárstva a environmentálnej politiky poskytujeme konzultačné služby a na ich základe navrhujeme optimálne riešenia, ktoré odrážajú potreby klienta, požiadavky dotknutých a schvaľujúcich orgánov. Poskytujeme poradenstvo pri výbere lokality pre investičnú činnosť. Súčasťou našich služieb je aj upozorňovanie na možné riziká a hraničné limity.

Zabezpečíme vo vašej firme pravidelný dohľad nad plnením environmentálnej legislatívy.

V prípadoch, kedy je pre spoločnosť neefektívne zamestnávať osobu zodpovednú za vedenie agendy životného prostredia, je najlepším riešením tzv. outsourcing v oblasti životného prostredia.

Naše služby zahŕňajú najmä:
  • Splnenie všetkých potrebných povinností v legislatíve odpadového hospodárstva – zákona o odpadoch.
  • Konzultačná a poradenská činnosť v odpadovom hospodárstve a k zákonu o odpadoch.
  • Spracovanie kompletnej žiadosti cezhraničnej prepravy odpadov v rámci EÚ, ale aj mimo nej.
  • Spracovanie všetkých potrebných dokumentov podľa  zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie – EIA.
  • Zabezpečenie interných auditov pre spoločnosť podľa ISO 14 001.
  • Konzultačná a poradenská činnosť o  možnostiach čerpania fondov EÚ v odpadovom hospodárstve a kompletné vypracovanie žiadosti.
  • Environmentálne zabezpečenie vyčistenia vodných stavieb.

V našich službách je zahrnuté spracovanie potrebnej dokumentácie a vybavenie potrebných rozhodnutí, spracovanie evidencie a hlásení a ich predkladanie na dotknuté orgány. Taktiež klienta zastúpime pri konaniach a kontrolách s príslušnými dotknutými orgánmi.

V prípade bližšieho záujmu nás kontaktujte na čísle 0940 999 105, alebo emailom na dominik.stajsko@dekra.com