Prečo je bezpečnostný poradca ADR dôležitý?

Bezpečnostný poradca ADR je odborne spôsobilá osoba, ktorá ma za úlohu dozerať na dodržiavanie predpisov na prepravu nebezpečných vecí a v organizácii nastaviť a uľahčovať procesy spojené s prepravou nebezpečných vecí. Konkrétne úlohy ukladá bezpečnostnému poradcovi predpis – dohoda ADR.

Prečo a kto musí mať bezpečnostného poradcu ADR?

Bezpečnostného poradcu ADR musí vymenovať každá organizácia, ktorá sa podieľa na preprave nebezpečných vecí či už balením, odosielaním, dopravou, príjmom, alebo nakladá a plní nebezpečné veci do vozidla alebo kontajnera. Táto povinnosť vyplýva organizáciám na základe § 36 Zákona NR SR č. 56/2012 o cestnej doprave a na základe bodu 1.8.3 dohody ADR.

Čo poskytujeme ako externý bezpečnostného poradca ADR?
  • Zabezpečenie pozície bezpečnostného poradcu ADR podľa odd. 1.8.3 Dohody ADR a Zákona NR SR č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave.
  • Poskytovanie informačného a poradenského servisu.
  • Nastavenie vnútropodnikových postupov v súlade s Dohodou ADR a národnou legislatívou.
  • Vyškolenie zamestnancov podieľajúcich sa na preprave podľa kap. 1.3 a odd. 8.2.3 ADR.
  • Vypracovanie Výročnej správy podľa 1.8.3.3 ADR a Bezpečnostného plánu podľa 1.10.3 ADR.
  • Vypracovanie Správ o mimoriadnych udalostiach počas prepravy nebezpečných vecí.
  • Kontrolná činnosť – fyzický výkon kontroly (podľa dohody, min. 2x ročne).

Radi Vám poskytneme ďalšie informácie! Neváhajte nás kontaktovať.


Organizáciám, ktoré zamestnávajú vodičov, ktorí musia byť držiteľmi ADR osvedčenia o školení vodiča na prepravu nebezpečných vecí, ako poverená organizácia MDV SR zabezpečujeme školenia vodičov v našich školiacich strediskách.
Viac o školeniach vodičov nájdete tu…